Diagnosis, prevention, medicine

Letter of appeal from Ukrainian scientists

2020-10-24

Українські науковці звертаються до усього вітчизняного політикуму з проханням припинити поширення неправдивої інформації щодо розробки вітчизняної вакцини проти коронавірусу та не спекулювати на здоров`ї українських громадян. Адже подібні дії лише ускладнюють ситуацію та заважають вченим працювати. 

Ми були здивовані тим обговоренням, які ведуться навколо розробки української вакцини та інтерпретуються людьми, що не є фахівцями у цій галузі. Вірогідно, увагy до цієї інфекції використовують для політичних маніпуляцій напередодні виборчої кампанії.

Останні 6 місяців різні групи українських вчених проводили важливі й складні дослідження, результатом яких стала розробка українських тест-систем ПЛР та ІФА, а також оригінального кандидата у вакцини проти коронавірусу. Україна заявила про те, що вона здатна створювати складні імунобіологічні препарати і має всі можливості для розробки та виробництва сучасних вакцин. 

Дослідження також довели можливість запропонованої вакцини викликати в організмі синтез антитіл з нейтралізуючою активністю проти вірусу СOVID-19. Хочемо ще раз підкреслити, що це - не готова вакцина. Це поки що прототип, який має пройти ще великий шлях клінічних випробувань та тестів. 

Дуже важливо, що ця робота проводиться у партнерстві з нашими закордонними колегами. Один з них - Михайло Фаворов, який більше 25 років займав керівні посади в CDC - федеральному aгентстві США, яке відповідає за контроль та профілактику захворювань. Щодо нападок, які пролунали у його бік, українська наукова спільнота висловлює своє обурення та вважає неприпустимим подібне ставлення до професора, доктора медичних наук та міжнародного експерта у сфері охорони здоров`я й епідеміології з багаторічним досвідом. Випади, які пролунали з уст політиків в ефірі одного з провідних телеканалів країни, є нічим іншим, як наклепом, вульгарним дилетантством, та дуже поверхневим розумінням тієї теми, яка обговорювалася у телепрограмі. 

Отже, уся дискусія навколо української вакцини створює бар`єри, які, власне, гальмують науковий розвиток сфери охорони здоров`я у напрямі забезпечення імунобіологічного захисту. 

Хочемо також зазначити, що життя та здоров`я людей важливіші, ніж політичні інтереси та рейтинги. Тому замість того, щоб набирати бали на спекуляціях та популізмі, закликаємо політиків більше зосередитись на розв`язанні проблем, зокрема в найважливішій сфері - охороні здоров`я. 

Ми вважаємо, що кожен мае займатися своєю справою: вчені- наукою, а політики- керуванням державою. Адже коли люди починають коментувати та впливати на ті галузі, в яких їм не вистачає досвіду та знань, це, в найкращому випадку виглядає вкрай несерйозно. У найгіршому- ставить під загрозу життя та здоров`я мільйонів людей. Це прорив української науки, який треба підтримати, а не підстрелити на злеті. Полтикам не слід саме таким чином втручатися в науку, а дати можливість реалізувати весь науковий потенціал країни, щоб у подальшому Україна могла стати незалежною з точки зору охорони здоров`я своїх громадян. 

Лист-звернення підтримали: 
Фаворов Михайло - епідеміолог, доктор медичних наук, екс-заступник гендиректора з науки Міжнародного інституту вакцин при ООН. 
Комісаренко Сеpгій - академік НАН України, директор Інституту біoxімї ім. О. В. Палладіна. 
Голубовська Ольга - професорка, доктор медичних наук. 
Співак Микола - член-кореспондент НАН Украіни, доктор біолorічних наук, професор інституту мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. 
Широбоков Володимир - доктор медичних наук, професор, академік НАН і НАМН України. 
Шевчук Олександр-голова правління науково-виробничої компанї «Діапроф-Мед».
|

 


Украинские ученые обращаются ко всему отечественного политикума с просьбой прекратить распространение неправдивой информации относительно разработки отечественной вакцины против коронавируса и не спекулировать на здоровье украинских граждан. Ведь подобные действия только усугубляют ситуацию и мешают ученым работать.


Мы были удивлены тем обсуждением, которые ведутся вокруг разработки украинской вакцины и интерпретируются людьми, которые не являются специалистами в этой области. Вероятно, внимание к этой инфекции используют для политических манипуляций накануне избирательной кампании.


Последние 6 месяцев различные группы украинских ученых проводили важные и сложные исследования, результатом которых стала разработка украинских тест-систем ПЦР и ИФА, а также оригинального кандидата в вакцины против коронавируса. Украина заявила о том, что она способна создавать сложные иммунобиологические препараты и имеет все возможности для разработки и производства современных вакцин.


Исследования также доказали возможность предложенной вакцины вызывать в организме синтез антител с нейтрализующей активностью против вируса СOVID-19. Хотим еще раз подчеркнуть, что это - не готовая вакцина. Это пока прототип, который должен пройти еще большой путь клинических испытаний и тестов.


Очень важно, что эта работа проводится в партнерстве с нашими зарубежными коллегами. Один из них - Михаил Фаворов, который более 25 лет занимал руководящие должности в CDC - федеральном Aгентство США, которое отвечает за контроль и профилактику заболеваний. Про нападки, прозвучавшие в его сторону, украинское научное сообщество выражает свое возмущение и считает недопустимым подобное отношение к профессору, доктору медицинских наук и международному эксперту в сфере здравоохранения и эпидемиологии с многолетним опытом. Нападки, прозвучавшие из уст политиков в эфире одного из ведущих телеканалов страны, являеюся ничем иным, как клеветой, вульгарным дилетантством и очень поверхностным пониманием той темы, которая обсуждалась в телепрограмме.


Итак, вся дискуссия вокруг украинского вакцины создает барьеры, которые, собственно, тормозят научное развитие сферы здравоохранения в направлении обеспечения иммунобиологической защиты.


Хотим также отметить, что жизнь и здоровье людей важнее, чем политические интересы и рейтинги. Поэтому вместо того, чтобы набирать очки на спекуляциях и популизме, призываем политиков больше сосредоточиться на решении проблем, в частности в важнейшей сфере - здравоохранении.


Мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом: ученые- наукой, а политики-управлением государством. Ведь когда люди начинают комментировать и влиять на те области, в которых им не хватает опыта и знаний, это в лучшем случае выглядит крайне несерьезно. В худшем - ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей. Это прорыв украинской науки, который надо поддержать, а не подстрелить на взлете. Политикам не следует именно таким образом вмешиваться в науку, а дать возможность реализовать весь научный потенциал страны, чтобы в дальнейшем Украина могла стать независимой с точки зрения здравоохранения своих граждан.


Письмо-обращение поддержали:

Фаворов Михаил - эпидемиолог, доктор медицинских наук, экс-заместитель гендиректора по науке Международного института вакцин при ООН.

Комиссаренко Сеpгей - академик НАН Украины, директор Института биoxими им. А. В. Палладина.

Голубовская Ольга - профессор, доктор медицинских наук.

Певец Николай - член-корреспондент НАН Украини, доктор биолorичних наук, профессор института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины.

Широбоков Владимир - доктор медицинских наук, профессор, академик НАН и НАМН Украины.

Шевчук Александр-председатель правления научно-производственных компаний «Диапроф-Мед».

|