Диагностика, профилактика, медицина

Проведена сертификация согласно ДСТУ ISO 13485:2005

2012-07-07

Проведена сертификация системы менеджмента качества предприятия по стандарту ДСТУ ISO 13485:2005 (сетификат УкрСЕПРО, сертификат УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТА).